Statut Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

(Tekst jednolity na dzień 16.12.2017 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów zwanej dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie stosowania profesjonalnych metod psychoterapii, upowszechnianie standardów wyszkolenia psychoterapeutów zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej oraz wspieranie i promowanie osób i jednostek organizacyjnych stosujących psychoterapie w sposób profesjonalny.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar województwa dolnośląskiego. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

§ 6.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7.

  1. Celami Stowarzyszenia są:

1) prowadzenie działalności integrującej Członków Stowarzyszenia;

2) działanie na rzecz propagowania psychoterapii jako znaczącej i efektywnej metody leczenia;

3) wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik psychoterapii;

4) promocja i popieranie psychoterapii;
5) poszerzanie świadomości społeczeństwa na temat psychoterapii;
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym przy pomocy psychoterapii.

  1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1) prowadzenie działalności szkoleniowej;
2) prowadzenie działalności badawczej;
3)organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów, kursów oraz innych imprez propagujących psychoterapię;
4) współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w dziedzinie psychoterapii;
5) wymiana doświadczeń i informacji w dziedzinie psychoterapii z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
6) reprezentowanie Członków Stowarzyszenia, jak również potencjalnych odbiorców usług psychoterapeutycznych wobec organizatorów opieki zdrowotnej, władz lokalnych różnych szczebli oraz innych instytucji;
7) prowadzenie działalności wydawniczej;
8) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;
9) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących psychoterapii;

10) prowadzenie strony internetowej,
11) współpracę ze środkami masowego przekazu.

§ 8.

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych.

§ 9.

Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9a.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szkoleń w psychoterapii, organizowania konferencji, oraz działalność wydawniczą.

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony na podział między jego członków, co nie wyklucza zatrudniania lub zlecania odpłatnych prac członkom Stowarzyszenia.

§ 10.

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  1. złoży deklarację członkowską i przedstawi pisemną opinię (rekomendację) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia;

  2. pracując jako psychoterapeuta korzysta ze stałej superwizji prowadzonej przez superwizora z listy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

  3. posiada certyfikat superwizora lub psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

lub

ukończył kurs psychoterapii akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne i przedstawi pisemną rekomendację superwizora z listy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

§ 11.

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

W wyjątkowych przypadkach przy podejmowaniu decyzji o członkostwie zwyczajnym Stowarzyszenia Zarząd może odstąpić od stosowania zapisu określonego w § 10. Decyzję o przyjęciu w skład Członków Stowarzyszenia Zarząd musi wtedy podjąć jednomyślnie.

§ 12.

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

c) przestrzegać postanowień statutu,

d) regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:

a) przysługujące bierne i czynne prawo wyborcze dotyczące władz Stowarzyszenia,

b)wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej w zakresie psychoterapii,
d) korzystanie z logo Stowarzyszenia,
e) udział w zebraniach naukowych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f) korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim Członkom Stowarzyszenie.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie Wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna ciesząca się znacznym autorytetem w środowisku psychoterapeutów.

2. Członkiem honorowym staje się poprzez wyrażenie zgody na zaproszenie wystosowane ze strony Zarządu Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę. Ustanie członkostwa honorowego następuje w drodze głosowania na Walnym Zebraniu Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) popierać i czynnie realizować Stowarzyszenia,
c) przestrzegać postanowień Statutu.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 15.

Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;

2) wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały z powodu:

a) działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez ponad dwa lata,
c) pisemnego umotywowanego wniosku co najmniej 10 Członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w pkt a,

3) śmierci członka.

§ 16.

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków Stowarzyszenia wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania uchwały.

2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest wprowadzić do porządku obrad rozpoznanie odwołania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków pod warunkiem, że odwołanie wpłynęło przed zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków,

  2. Zarząd,

  3. Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata do czasu udzielenia absolutorium przez Walne Zebranie Członków za rok ubiegły.

§ 19.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz do roku, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej może być dokonane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez członka, a w przypadku braku adresu poczty elektronicznej listem poleconym na adres wskazany przez członka.

2a. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:

a) Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek co najmniej połowy jej członków,

b) Zarząd na wniosek co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,

c) Zarząd.

3. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
b) wybór i odwołanie Członków Zarządu,
c) wybór i odwołanie Członków Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie skarg Członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
h) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
i) uchwalenie zmian Statutu,
j) podejmowanie uchwały w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących § 20 ust. 5 pkt i, które wymagają większości 2/3 głosów Członków obecnych na głosowaniu.

7. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21.

1. Zarząd składa się z 7 Członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Osobą uprawnioną do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Wiceprezes działający łącznie z 2 innymi Członkami Zarządu.

2a. Zarząd składa się z:

a) Prezesa,

b) Wiceprezesa,

c) Skarbnika,

d) Sekretarza,

e) Przewodniczącego Rady Naukowej

f) członka Zarządu

g) członka Zarządu

3. Prezesa wskazuje Walne Zebranie, funkcje pozostałych członków Zarządu ustala Zarząd poprzez podjęcie uchwały. Jeden członek Zarządu może pełnić jedną funkcję.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zebrania,

e) ustalenie wysokości składek członkowskich,

f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej na wniosek jej przewodniczącego.

6. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 1 do 3 Członków wybranych przez Walne Zebranie.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wskazuje Walne Zebranie.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 23.

1. Rada Naukowa Stowarzyszenia jest ciałem konsultacyjnym, doradzającym władzom Stowarzyszenia w zakresie działalności szkoleniowej i naukowej.

2. Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia wybierany jest uchwałą Zarządu z grona członków Zarządu.

3. Rada Naukowa raz do roku na Walnym Zgromadzeniu Członków składa sprawozdanie ze swojej działalności.

4. Członków Rady Naukowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.

§ 24.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 pkt 2 i 3 niniejszego Statutu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacja dokonują pozostali Członkowie organu, którego skład ulegał zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej oraz dochodu z działalności gospodarczej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 26.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.