Statut Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów

Rozdział I

Postawienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie stosowania profesjonalnych metod psychoterapii, upowszechnianie standardów wyszkolenia psychoterapeutów zgodnych ze stosowanymi w Unii Europejskiej oraz wspieranie i promowanie osób i jednostek organizacyjnych stosujących psychoterapie w sposób profesjonalny.

§ 2.

 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

 

§ 3.

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr.20, poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statusu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5.

 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar województwa Dolnośląskiego. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

 

§ 6.

 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 7.

 

Celem Stowarzyszenia jest :

 1. prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia
 2. wszechstronne propagowanie psychoterapii jako znaczącej i efektywnej metody leczenia
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej
 4. prowadzenie działalności badawczej
 5. współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie psychoterapii
 6. reprezentowanie członków Stowarzyszenia, jak również potencjalnych odbiorców usług psychoterapeutycznych wobec organizatorów opieki zdrowotnej, władz lokalnych różnych szczebli oraz innych instytucji
 7. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

 

§ 8.

 

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizuje w granicach prawem dopuszczalnych.

 

§ 9.

 

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§ 10.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:

1) złoży deklarację członkowską i przedstawi pisemną opinię ( rekomendację) co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia,

2) pracując jako psychoterapeuta korzysta z stałej superwizji prowadzonej przez superwizora z listy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,

3) posiada certyfikat superwizora lub psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
lub
ukończył kurs psychoterapii i przedstawi pisemną rekomendacją superwizora z listy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;

 

 

§ 11.

 

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

W wyjątkowych przypadkach przy podejmowaniu decyzji o członkostwie zwyczajnym Stowarzyszenia Zarząd może odstąpić od stosowania warunku 10 . Decyzję o przyjęciu w skład członków Stowarzyszenia Zarząd musi wtedy podjąć jednomyślnie.

 

§ 12.

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są :

a) swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia

c) przestrzegać postanowień statutu

d) regularnie opłacać składki

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:

a) przysługujące bierne i czynne prawo wyborcze dotyczące władz Stowarzyszenia

b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia

c) korzystanie z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej w zakresie psychoterapii

d) korzystanie z logo Stowarzyszenia

e) posiadanie legitymację Stowarzyszenia

f ) udział w zebraniach naukowych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie

g) korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13.

 

1. Osoby fizyczne nie spełniające warunków paragrafu 10; oraz osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający Stowarzyszenie zobowiązani są :

a) swoja postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia

c) przestrzegać postanowień statutu

5.Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:

a) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia

b) korzystanie z opieki Stowarzyszenia w swojej działalności zawodowej w zakresie psychoterapii

c) udział w zebraniach naukowych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie

 

§ 14

 

 1. Osoba fizyczna ciesząca się znacznym autorytetem z środowisku psychoterapeutów nie spełniająca warunków paragrafu 10 może zostać członkiem honorowym Stowarzyszenia poprzez wyrażenie zgody na zaproszenie wystosowane ze strony Zarządu Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę
 2. Ustanie członkowstwa honorowego następuje w drodze głosowania na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia poprzez:

a) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia

b) korzystanie z legitymacji i logo Stowarzyszenia

c) udział w zebraniach naukowych, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie

d) korzystanie z innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

 

§ 15.

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu

2) wykluczenie przez Zarząd w drodze uchwały z powodu:

a) działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez ponad dwa lata,

c) pisemnego umotywowanego wniosku, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkcie a),

3) śmierci członka.

 

§ 16.

 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie, wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział II

Władze stowarzyszenia

 

§ 17.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

 

§ 18.

 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

 

§ 19.

 

Uchwały wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 20.

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na 18 miesięcy lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu propozycjach porządku obrad wszystkich członków, co najmniej na14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 3. W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim, terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

b) wybór prezesa Zarządu, przewodniczącego Rady Naukowej oraz innych członków Zarządu

c) wybór członków Komisji Rewizyjnej

d) wybór przewodniczącego Komisji Etycznej

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i z Komisji Rewizyjnej

f) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia

h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu

i) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia

j) uchwalenie zmian statutu

k) podejmowanie uchwały w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji

l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących punktu j ustępu 5. § 20, które wymagają większości 2/3 głosów.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21.

 

 1. Zarząd składa się z 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, przewodniczącego Rady Naukowej oraz innych członków Zarządu.

 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3- letnią kadencję.

 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu

 5. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia

 2. reprezentowanie Stowarzyszenia za zewnątrz i działanie w jego imieniu

 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia

 5. ustalenie wysokości składek członkowskich

 6. powoływanie i odwoływanie członków Rady Naukowej na wniosek jej przewodniczącego

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i od 2 członków.

 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia

 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu

 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 23.

 

 1. Komisja Etyczna składa się z przewodniczącego oraz 2 innych członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej

 2. Przewodniczący Komisji Etycznej wybierany jest przez Walne Zgromadzenie

 3. Dwaj pozostali członkowie Komisji Etycznej są wybierani przez przewodniczącego Komisji Etycznej spośród członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 4. Do kompetencji Komisji Etycznej należy rozpatrywanie wszystkich pisemnych wniosków i skarg członków Stowarzyszenia oraz osób będących pacjentami bądź opiekunami prawnymi pacjentów, których leczenie w zakresie psychoterapii prowadzone jest przez członków Stowarzyszenia a dotyczących działalności zawodowej w zakresie psychoterapii prowadzonej przez członków Stowarzyszenia

 5. Komisja Etyczna zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia bądź pacjenta lub opiekuna prawnego niepełnoletniego pacjenta i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.

 6. Komisja Etyczna zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.

 7. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Komisji Etycznej do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

 8. Orzeczenia Komisji Etycznej zapadają w pełnym składzie i wymagają bezwzględnej większości głosów .

 

§ 24.

 

 1. Rada Naukowa Stowarzyszenia jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, mającym na celu nadzór nad działalnością szkoleniową i naukową Stowarzyszenia.

 2. Przewodniczącego Rady Naukowej powołuje Walne Zgromadzenie jako członka Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członków Rady Naukowej powołuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Przewodniczącego Rady Naukowej.

 4. Członkami Rady Naukowej mogą być członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia

 

§ 25.

 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład ulegał zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 26.

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz ofiarności publicznej.

 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd

 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 27.

 

 1. Stowarzyszenie rozwiązujące się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.